Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Nợ phải trả là gì ?
2016/01/20 Bình luận : Lượt xem: 21054
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Nợ phải trả là gì ? Nợ phải trả là nghĩa vụ của công ty; họ là các khoản nợ cho các chủ nợ cho một giao dịch qua.

Nợ phải trả là gì ?

Nợ phải trả là nghĩa vụ của công ty; họ là các khoản nợ cho các chủ nợ cho một giao dịch qua và họ thường có từ "phải thu" trong tiêu đề của tài khoản của họ. Cùng với vốn chủ sở hữu, nợ phải trả có thể được coi như là một nguồn tài sản của công ty. Họ cũng có thể được coi như là một yêu cầu đối với tài sản của một công ty. Ví dụ, báo cáo bảng cân đối tài sản của một công ty là $ 100,000 và công nợ phải trả là $ 40,000 và vốn chủ sở hữu của $ 60,000. Các nguồn tài sản của công ty là chủ nợ / nhà cung cấp với giá $ 40,000 và các chủ sở hữu cho $ 60,000. Các chủ nợ / nhà cung cấp có một yêu cầu bồi thường đối với tài sản của công ty và chủ sở hữu có thể lấy lại những gì còn lại sau khi các khoản phải trả đã được thanh toán.

Nợ phải trả cũng bao gồm số tiền nhận trước cho các dịch vụ trong tương lai. Vì số tiền nhận được (ghi nhận là tài sản tiền mặt) chưa được thu được, công ty trì hoãn việc báo cáo doanh thu và thay vì báo cáo một trách nhiệm như Doanh thu chưa thực hiện hoặc Tiền gửi khách hàng. (Đối với một cuộc thảo luận sâu hơn về doanh thu trả chậm / Trả trước xem Giải thích về việc điều chỉnh Entries.)

Ví dụ về các tài khoản trách nhiệm báo cáo trên bảng cân đối của công ty bao gồm:

Ghi chú phải trả
Các khoản phải trả
Tiền lương phải trả
Tiền lương phải trả
Lãi phải trả
Chi Chi phí phải trả khác
Thuế thu nhập phải nộp
Tiền gửi của khách hàng
Bảo hành trách nhiệm pháp lý
Các vụ kiện phải nộp
Doanh thu chưa thực hiện
Trái phiếu phải trả
Vv
Trách nhiệm tài khoản bình thường sẽ có số dư tín dụng.

Nợ Contra là tài khoản trách nhiệm với số dư nợ. (Một số dư nợ trong tài khoản trách nhiệm là trái hay contra-to dư nợ tín dụng bình thường một tài khoản trách nhiệm của.) Ví dụ về tài khoản trách nhiệm contra bao gồm:

Giảm giá Ghi chú Payable
Giảm giá trái phiếu phải trả
Vv
Phân loại nợ phải trả của On The Cân đối kế toán

Tài khoản trách nhiệm và trách nhiệm contra thường được phân loại (đưa vào các nhóm riêng biệt, danh mục hoặc phân loại) trên bảng cân đối. Việc phân loại nợ và thứ tự xuất hiện trên bảng cân đối là:

Nợ ngắn hạn
Sự tin cậy dài lâu
Vv
Để xem cách khác nhau các tài khoản trách nhiệm được đặt trong các phân loại này, bấm vào đây để xem bảng cân đối kế mẫu trong phần 4.

Cam kết

Một cam kết của công ty (như ký hợp đồng để có được dịch vụ trong tương lai hoặc để mua hàng) có thể là một cách hợp pháp ràng buộc, nhưng họ không được coi là một trách nhiệm hữu trên bảng cân đối cho đến khi một số dịch vụ hoặc hàng hóa đã được nhận. Cam kết (nếu đáng kể trong số lượng) sẽ được tiết lộ trong các ghi chú vào bảng cân đối.

Mẫu vs chất

Việc cho thuê một tài sản nhất định có thể, trên surface- xuất hiện là một trong những tài sản cho thuê, nhưng thực chất nó có thể liên quan đến một thỏa thuận ràng buộc để mua các tài sản và tài trợ cho nó thông qua các khoản thanh toán hàng tháng. Kế toán phải nhìn qua các hình thức và tập trung vào các chất của giao dịch. Nếu về thực chất, một hợp đồng thuê là một thỏa thuận để mua một tài sản và tạo ra một lưu ý phải nộp, các quy tắc kế toán yêu cầu các tài sản và trách nhiệm được báo cáo trong các tài khoản và trên bảng cân đối.

Công nợ tiềm tàng

Ba ví dụ về các công nợ tiềm tàng bao gồm bảo hành các sản phẩm của công ty, đảm bảo các khoản vay của người khác, và vụ kiện chống lại một công ty. Công nợ tiềm tàng là khoản nợ tiềm tàng. Bởi vì họ là phụ thuộc vào một số sự kiện trong tương lai xảy ra hoặc không xảy ra, họ có thể hoặc có thể không trở thành nợ thực tế.

Để minh họa điều này, chúng ta hãy giả định rằng một công ty bị kiện cho $ 100.000 một cựu nhân viên tuyên bố anh bị vu chấm dứt. Liệu các công ty có trách nhiệm của 100.000 $? Nó phụ thuộc vào. Nếu công ty đã được chứng minh trong việc chấm dứt của người lao động và có tài liệu và nhân chứng để hỗ trợ cho hành động của mình, điều này có thể được coi là một vụ kiện phù phiếm và có thể không có trách nhiệm. Mặt khác, nếu công ty đã không biện minh trong việc chấm dứt và nó là rõ ràng rằng công ty đã hành động không đúng, công ty có thể sẽ có một mất mát cáo thu nhập và một trách nhiệm cân đối kế toán.

Các nguyên tắc kế toán cho các dự phòng như sau: Nếu mất ngũ là có thể xảy ra và các số lượng mất mát có thể được ước tính, các công ty cần phải ghi lại một khoản nợ trên bảng cân đối của nó và một lỗ trên báo cáo thu nhập của mình. Nếu mất ngũ là từ xa, không có trách nhiệm hoặc lỗ được ghi nhận và không có nhu cầu bao gồm này trong thuyết minh báo cáo tài chính. Nếu mất ngũ nằm đâu đó ở giữa, nó sẽ được tiết lộ trong các thuyết minh báo cáo tài chính.

So với hiện hành Nợ phải trả dài hạn

Nếu một công ty có vay phải trả đòi hỏi nó phải thực hiện thanh toán hàng tháng cho một vài năm, chỉ có các yếu do trong mười hai tháng tiếp theo phải được báo cáo trên bảng cân đối như một trách nhiệm pháp lý hiện hành. Khoản tiền gốc còn lại sẽ được coi là một dài trách nhiệm hữu hạn. Sự quan tâm về khoản vay có gắn liền với tương lai không được ghi nhận trên bảng cân đối; chỉ chưa thanh toán lãi cho đến ngày của bảng cân đối được báo cáo như là một trách nhiệm.

Thuyết minh báo cáo tài chính

Như các cuộc thảo luận ở trên cho thấy, các thuyết minh báo cáo tài chính có thể tiết lộ thông tin quan trọng không nên bỏ qua khi đọc bảng cân đối của công ty.


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]