2015/08/08 Bình luận : Lượt xem: 11193
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Huong dan viet cong van giai trinh voi co quan thue doi voi cac truong hop viet sai thong tin, dia chi, ten doanh nghiep..ma so tien thue van khong doi

Huong dan viet cong van giai trinh voi co quan thue

 

CÔNG TY TNHH KE TOAN HA NOI             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
————————————–                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                       ———————————————–
Số: 01-15/CV-15                                                        Hà Nội ngày 30 thán 07 năm 2015


                                                                            CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
                                                                     (V/v: nộp lại bảng kê mua vào tháng 6/2015)


                  Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN HA DONG, HÀ NỘI

- Tên doanh nghiệp: CONG TY TNHH KE TOAN HA NOI
- Người đại diện theo pháp luật: LE THANH TUAN
- Địa chỉ trụ sở chính: 200 QUANG TRUNG - HA DONG - HA NOI.
- Điện thoại: 0982 686 028 
- Mã số thuế: 123456789
- Ngành nghề kinh doanh: DICH VU KE TOAN , DAO TAO KE TOAN, LAM BAO CAO TAI CHINH, KIEM TOAN...

Trong quá trình nhập số liệu của bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) vào phần mềm kế toán Misa và kết xuất ra phần kê khai thuế HTKK của tháng 1/2015. Do phần mềm kê toán Misa bị lỗi, do đó đã cập nhật sai địa chỉ và mã số thuế của Công ty TNHH KE TOAN HA NOI  Hóa đơn số 012345 Sai sót trên không làm ảnh hưởng đến số thuế được khấu trừ và số thuế phải nộp.

Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế HA DONG để giải trình và nộp lại bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) của tháng 6/2015 đã điều chỉnh lại cho đúng.

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!
Nơi nhận:                                                                                            Đại diện Doanh nghiệp
       – Như trên;                                                                                               Giám Đốc
        – Lưu                                                                                              (Ký tên và đóng dấu)


Cùng bình luận !