2015/05/05 Bình luận : Lượt xem: 47370
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Nghiệp vụ kế toán ngoại tệ được sử dụng rất nhiều đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Vậy bạn là kế toán bạn hiểu gì nghiệp vụ kế toán liên quan đến ngoại tệ chưa ?

Các nghiệp vụ kế toán liên quan đến ngoại tệ

Nghiệp vụ kế toán ngoại tệ được sử dụng rất nhiều đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Vậy bạn là kế toán bạn hiểu gì nghiệp vụ kế toán liên quan đến ngoại tệ chưa ? Chắc chắn không phải bạn nào làm đã thành thạo. DICH VU KE TOAN CHUYEN NGHIEP hướng dẫn các bạn.

Các khoá học kế toán thực hành được tổ chức liên tục giúp học viên có điều kiện học làm việc bằng chứng từ sống của doanh nghiệp.

1. Kế  toán các nghiệp vụ kinh  tế phát sinh  liên quan đến ngoại  tệ  là  tiền mặt trong giai đoạn sản xuất kinh doanh (kể cả hoạt động đầu tư XDCB của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vừa có hoạt động đầu tư XDCB) 
a) Khi mua hàng hoá, dịch vụ thanh toán bằng tiền mặt là ngoại tệ. 
- Nếu  phát  sinh  lỗ  tỷ  giá  hối  đoái  trong  giao  dịch mua  ngoài  vật  tư,  hàng  hoá, TSCĐ, dịch vụ, ghi: 
 Nợ  các TK 151,  152, 153,  156, 157,  211,  213,  241, 623,  627,  641,  642, 133,  .. 
(Theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch) 
Nợ TK 635 - Chi phí tài  chính (Lỗ tỷ giá hối đoái) 
Có TK 111- Tiền mặt (1112) ( Theo tỷ giá, ghi sổ kế toán). 

Video: Hướng dẫn tính VAT ngược bạn nên xem

+ Đồng thời, ghi đơn bên Có TK 007- “Ngoại tệ các loại” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán). 
- Nếu  phát  sinh  lãi  tỷ  giá  hối đoái  trong giao dịch mua  ngoài vật  tư, hàng hoá, 
TSCĐ, dịch vụ, ghi: 
Nợ  các TK 151,  152, 153,  156, 157,  211,  213,  241, 623,  627,  641,  642, 133,  .. 
(Theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch) 
  Có TK 111 - Tiền mặt (1112) ( Theo tỷ giá ghi sổ kế toán). 
  Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài  chính (Lãi tỷ giá hối đoái) 
+ Đồng thời, ghi đơn bên Có TK 007- “Ngoại tệ các loại” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán). 
- Khi nhận vật tư, hàng hoá,TSCD, dịch vụ của nhà cung cấp, hoặc khi vay ngắn hạn, vay dài hạn, nợ dài hạn hoặc nhận nợ nội bộ,…bằng ngoại tệ, căn cứ tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch, ghi: 
Nợ các TK liên quan (Theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch) 
  Có các TK 331, 311, 341, 342, 336 (Theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch). 

b) Khi thanh toán nợ phải trả (Nợ phải trả người bán, nợ vay ngắn hạn, dài hạn, nợ dài hạn ...) 
- Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải trả, ghi: 
Nợ các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,...(Tỷ giá ghi sổ kế toán ) 
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái) 
Có TK 111 - Tiền mặt (1112) ( Theo tỷ giá ghi sổ kế toán). 
+ Đồng thời, ghi đơn bên Có TK 007- “Ngoại tệ các loại” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán). 
- Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải trả, ghi: 
Nợ các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (Tỷ giá ghi sổ kế toán ) 
  Có TK 111 - Tiền mặt (1112) ( Theo tỷ giá ghi sổ kế toán). 
  Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái). 
+ Đồng thời, ghi đơn bên Có TK 007- “Ngoại tệ các loại” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán) 

c) Khi phát sinh doanh thu, thu nhập khác bằng ngoại tệ là tiền mặt, ghi: 
Nợ TK 111 (1112) (Tỷ giá giao dịch thực tế hoặc Tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng) 
  Có các TK 511, 515, 711,...( Tỷ giá giao dịch  thực  tế hoặc Tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng) 
- Đồng thời, ghi đơn bên Nợ TK 007- “Ngoại tệ các loại” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán). 

d) Khi thu được tiền nợ phải thu bằng ngoại tệ (phải thu của khách hàng, phải thu nội bộ,…) : 
- Nếu  phát  sinh  lỗ  tỷ  giá  hối  đoái  trong  giao  dịch  thanh  toán  nợ  phải  thu  bằng ngoại tệ, ghi: 
Nợ TK 111 - Tiền mặt (1112) (Tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch) 
Nợ TK 635 - Chi phí tài  chính (Lỗ tỷ giá hối đoái) 
  Có các TK 131, 136, 138,...( Theo tỷ giá ghi sổ kế toán). 
+ Đồng thời, ghi đơn bên Nợ TK 007- “Ngoại tệ các loại” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán). 
- Nếu phát sinh  lãid  tỷ giá hối đoái  trong giao dịch  thanh  toán nợ phải  thu bằng ngoại tệ, ghi: 
Nợ TK 111 - Tiền mặt (1112)) (Tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch) 
  Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài  chính (Lãi tỷ giá hối đoái) 
  Có các TK 131, 138,...( Theo tỷ giá, ghi sổ kế toán). 
+ Đồng thời, ghi đơn bên Nợ TK 007- “Ngoại tệ các loại” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán). 

>> Bài tập định khoản kế toán có lời giải

2. Kế  toán các nghiệp vụ kinh  tế phát sinh  trong kỳ  liên quan đến ngoại  tệ  là tiền mặt của hoạt động đầu tư XDCB (Giai đoạn trước hoạt động ) 
a) Khi mua ngoài vật tư, dịch vụ, TSCĐ, thiết bị khối lượng xây dựng lắp đặt do người bán hoặc bên nhận thầu bàn giao : 
- Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá trong giao dịch bằng ngoại tệ thanh toán mua vật tư dịch vụ, TSCĐ, thiết bị khối lượng xây dựng lắp đặt do người bán hoặc bên nhận thầu bàn giao, ghi: 
Nợ TK 151, 152, 211, 213, 241,...(Tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch) 
Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Lỗ tỷ giá hối đoái) 
  Có TK 111 - Tiền mặt (1112) (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán). 
+ Đồng thời, ghi đơn bên Có TK 007- “Ngoại tệ các loại” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán). 
- Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá trong giao dịch bằng ngoại tệ thanh toán mua vật tư dịch vụ, TSCĐ, thiết bị khối lượng xây dựng lắp đặt do người bán hoặc bên nhận thầu bàn giao, ghi: 
Nợ các TK 151, 152, 211, 213, 241,...(Tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch) 
Nợ TK 111 - Tiền mặt (1112) (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán). 
Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Lãi tỷ giá hối đoái) 
+ Đồng thời, ghi đơn bên Có TK 007- “Ngoại tệ các loại” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán). 
b) Khi thanh toán nợ phải  trả bằng ngoại tệ (Nợ phải trả người bán, nợ vay ngắn hạn, dài hạn, nợ dài hạn (nếu có) 
- Nếu phát sinh  lỗ chênh  lệch  tỷ giá hối đoái  trong giao dịch  thanh  toán nợ phải trả, ghi: 
Nợ các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,…(Tỷ giá ghi sổ kế toán ) 
Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Lỗ tỷ giá hối đoái) 
  Có TK 111 - Tiền mặt (1112) ( Theo tỷ giá ghi sổ kế toán). 
+ Đồng thời, ghi đơn bên Có TK 007- “Ngoại tệ các loại” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán). 
- Nếu phát sinh  lãi chênh  lệch  tỷ giá hối đoái  trong giao dịch  thanh  toán nợ phải trả, ghi: 
Nợ các TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,…(Tỷ giá ghi sổ kế toán ) 
Nợ TK 111 - Tiền mặt (1112) (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán). 
Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Lãi tỷ giá hối đoái) 
+ Đồng thời, ghi đơn bên Có TK 007- “Ngoại tệ các loại” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán).  
c) Hàng năm chênh lệch  tỷ giá đã thực hiện phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng  (giai  đoạn  trước hoạt động) được phản  ánh  luỹ  kế  trên Tài khoản 413-  “Chênh lệch  tỷ giá hối đoái” cho đến khi hoàn  thành đầu  tư XDCB và được xử  lý, hạch  toán theo quy định (Xem hướng dẫn Tài khoản 413- “Chênh lệch tỷ giá hối đoái”) 

3. Kế  toán  chênh  lệch  tỷ giá hối đoái của  các khoản ngoại  tệ  là  tiền mặt khi đánh giá lại cuối năm: 
Ở thời điểm cuối năm tài chính, doanh nghiệp phải đánh giá số dư Tài khoản 111-“Tiền mặt” có gốc ngoại  tệ  theo  tỷ giá giao dịch bình quân  liên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cuối năm tài chính, có thể phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái (lãi hoặc lỗ). Doanh nghiệp phải chi tiết khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động) (Tài khoản 4132) và hoạt động của sản xuất kinh doanh (Tài khoản 4131) 
- Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi: 
Nợ TK 111 - Tiền mặt (1112) 
  Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131, 4132) 
- Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, ghi: 
Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131, 4132) 
  Có TK 111 - Tiền mặt (1112). 

>> Tham khảo thêm : Phương pháp hạch toán kế toán 2015

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !