Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Tổng hợp Các hàm lượng giác và toán học trong Excel
2015/05/13 Bình luận : Lượt xem: 14814
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Cấu trúc của các hàm Hàm SIN, Hàm COS, Hàm TAN, Hàm ASIN, Hàm ACOS, Hàm ATAN....

Tổng hợp các hàm lượng giác và toán học trong Excel

Hôm nay CONG TY DICH VU KE TOAN HA NOI giới thiệu tới các bạn tất cả các hàm lượng giác và hàm toán học sử dụng trong excel hiện nay.

Đồng thời chia sẻ cấu trúc chi tiết cho các hàm bạn tiện sử dụng. Dù đây là các hàm thuộc phân khúc TIN HỌC VĂN PHÒNG nhưng chúng tôi gửi tới chia sẻ cho các bạn trong công ty đang học việc phòng dịch vụ kế toán trọn gói của chúng tôi.

Tổng hợp các Hàm Lượng Giác

1. Hàm SIN

Cú pháp của hàm : SIN(number)

2. Hàm COS

 Cú pháp của hàm : COS(number)

3. Hàm TAN

Cú pháp của hàm : TAN(number)

4. Hàm ASIN

 Cú pháp của hàm : ASIN(number)

5. Hàm ACOS

 Cú pháp của hàm : ACOS(number)

6. Hàm ATAN

Cú pháp của hàm : ATAN(number)


Tổng hợp Hàm Toán Học

1. Hàm ABS

- Cú pháp của hàm : ABS(number)

2. Hàm SQRT

Cú pháp của hàm : ABS(number)

3. Hàm POWER

 Cú pháp của hàm : ABS(number, power)

4. Hàm SUM

Cú pháp của hàm : SUM(number1, number2,…)

5. Hàm ROUND

 Cú pháp của hàm : ROUND(number, num_digits)

6. Hàm PI

- Cú pháp của hàm : PI()
- Hàm trả về giá trị của số PI (3.1415…):

7. Hàm EXP

 Cú pháp của hàm : EXP(number)

8. Hàm QUOTIENT

Cú pháp của hàm : QUOTIENT(numerator, denominator)

9. Hàm MOD

 Cú pháp của hàm : MOD(number, divisor)

10. Hàm LOG

 Cú pháp của hàm : LOG(number, [base])

11. Hàm LOG10

Cú pháp của hàm : LOG10(number)

12. Hàm LN

Cú pháp của hàm : LN(number)

13. Hàm LCM

 Cú pháp của hàm : LCM(number1, [number2], ...)

14. Hàm FACT

 Cú pháp của hàm : FACT(number)

15. Hàm INT

Cú pháp của hàm : INT(number)

16. Hàm EVEN

 Cú pháp của hàm : EVEN(number)

>> Bạn tham khảo thêm : Ebook tự học excel để hiểu rõ hơn

Chúc bạn thành công !

>> Bài tập định khoản kế toán có lời giải


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]