Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Báo cáo tài chính là gì ?
2016/01/19 Bình luận : Lượt xem: 17651
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Báo cáo tài chính là gì ? là tập hợp các tiêu chuẩn của một tập hợp các báo cáo tài chính khi một doanh nghiệp công khai, tổ chức được báo cáo kết quả quý tài chính của mình.

Báo cáo tài chính là gì ?

Định nghĩa: Báo cáo tài chính là một tập hợp các báo cáo về kết quả của một tổ chức tài chính, điều kiện tài chính và dòng tiền. Chúng rất có ích cho những lý do sau đây:

Để xác định khả năng của một doanh nghiệp để tạo ra tiền mặt, và các nguồn và sử dụng tiền mặt mà.
Để xác định xem liệu một doanh nghiệp có khả năng thanh toán các khoản nợ của mình.
Để theo dõi các kết quả tài chính trên đường xu hướng để phát hiện bất kỳ vấn đề lợi nhuận thấp thoáng.
Để lấy được các tỷ lệ tài chính từ các câu lệnh có thể chỉ ra các điều kiện của doanh nghiệp.
Để điều tra các chi tiết của các giao dịch kinh doanh nhất định, như được nêu trong thuyết minh kèm theo các báo cáo.


Nội dung tiêu chuẩn của một tập hợp các báo cáo tài chính là:

Bảng cân đối. Cho thấy tài sản của tổ chức, công nợ, vốn chủ sở hữu và cổ đông 'kể từ ngày báo cáo. Nó không hiển thị thông tin đó bao gồm một khoảng thời gian.


Báo cáo thu nhập. Hiển thị các kết quả hoạt động của đơn vị và các hoạt động tài chính trong kỳ báo cáo. Nó bao gồm các khoản thu, chi phí, lợi nhuận, và thua lỗ.


Báo cáo lưu chuyển tiền mặt. Cho thấy những thay đổi trong dòng chảy tiền mặt của đơn vị trong kỳ báo cáo.
Ghi chú bổ sung. Bao gồm các giải thích về các hoạt động khác nhau, chi tiết bổ sung về một số tài khoản, và các mặt hàng khác như là bắt buộc bởi khuôn khổ kế toán áp dụng, chẳng hạn như  GAAP hoặc IFRS.


Nếu một doanh nghiệp có kế hoạch để phát hành báo cáo tài chính cho người dùng bên ngoài (ví dụ như các nhà đầu tư hoặc người cho vay), các báo cáo tài chính phải được định dạng theo một trong các khuôn khổ kế toán lớn. Những khuôn khổ cho phép đối với một số mất nhiều thời gian như thế nào trong báo cáo tài chính có thể được cấu trúc, vì vậy báo cáo phát hành bởi các công ty khác nhau ngay cả trong cùng một ngành có thể có xuất hiện hơi khác nhau.

Nếu báo cáo tài chính được ban hành đúng để sử dụng nội bộ, không có hướng dẫn, khác hơn so với sử dụng thông thường, để làm thế nào các báo cáo sẽ được trình bày.

Ở cấp độ tối thiểu nhất, một doanh nghiệp dự kiến ​​sẽ phát hành một báo cáo thu nhập và bảng cân đối tài liệu kết quả hàng tháng của mình và kết thúc tình trạng tài chính. Các thiết lập đầy đủ các báo cáo tài chính dự kiến ​​khi một doanh nghiệp được báo cáo kết quả cho một năm tài chính đầy đủ, hoặc khi một doanh nghiệp công khai, tổ chức được báo cáo kết quả quý tài chính của mình.

Hiện nay chúng tôi chuyên nhận làm dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm cho các doanh nghiệp trên cả nước.


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]