Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Sổ sách kế toán Quá khứ và hiện tại
2016/01/20 Bình luận : Lượt xem: 24395
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Sổ sách kế toán Quá khứ và hiện tại Sổ sách kế toán trong Ngày Cũ Sổ sách kế toán Hôm nay

Sổ sách kế toán Quá khứ và hiện tại

Sổ sách kế toán trong Ngày Cũ

Trước khi đến các máy tính và các phần mềm, các sổ sách kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ thường bắt đầu bằng cách viết các mục vào các tạp chí. Tạp chí được xác định là sổ nhật ban đầu. Để giảm số lượng văn bản trong một nhật ký chung, tạp chí đặc biệt hoặc daybooks đã được giới thiệu. Các tạp chí đặc biệt hoặc chuyên ngành gồm một tạp chí bán hàng, mua tạp chí, biên lai thu tiền mặt tạp chí, và trả tiền mặt tạp chí.

Các giao dịch của công ty được viết trong các tạp chí theo thứ tự ngày. Sau đó, số tiền trong các tạp chí sẽ được đăng lên được các tài khoản nằm trong sổ cái. Ví dụ về các tài khoản bao gồm bán hàng, chi phí thuê, Lương Chi, Tiền mặt, vay phải trả, vv dư của mỗi tài khoản phải được tính toán và số dư tài khoản được sử dụng trong báo cáo tài chính của công ty. Ngoài các sổ cái chung, một công ty có thể đã có sổ phụ cho các tài khoản như tài khoản phải thu.

Chữ viết tay rất nhiều giao dịch vào các tạp chí, viết lại số tiền trong tài khoản, và tự tính toán số dư tài khoản có thể sẽ dẫn đến một số lượng không chính xác. Để xác định xem lỗi đã xảy ra, người giữ sổ sách chuẩn bị một sự cân bằng thử nghiệm. Một sự cân bằng thử nghiệm là một báo cáo nội bộ liệt kê 1) mỗi tên tài khoản, và 2) Số dư của từng tài khoản trong cột ghi nợ hay tín dụng cột thích hợp. Nếu tổng của cột ghi nợ không bằng tổng số của các cột tín dụng, đã có ít nhất một lỗi xảy ra ở đâu đó giữa mục tạp chí và sự cân bằng thử nghiệm. Việc tìm kiếm một hoặc nhiều lỗi thường có nghĩa là chi tiêu giờ retracing các mục và các tin đăng.

Sau khi định vị và sửa chữa các lỗi giai đoạn sổ sách kế toán đã được hoàn thành và giai đoạn kế toán bắt đầu. Nó bắt đầu với một kế toán chuẩn bị mục điều chỉnh để các tài khoản phản ánh cơ sở dồn tích của kế toán. Mục điều chỉnh này là cần thiết vì những lý do sau đây:

doanh thu và tài sản bổ sung có thể đã được thu nhưng chưa được ghi nhận
chi phí bổ sung và nợ phải trả có thể đã phát sinh nhưng chưa được ghi nhận
một số các khoản tiền đã được ghi lại bởi các nhân viên kế toán có thể đã được trả trước đó không còn trả trước
khấu hao và các tinh chỉnh non-thường khác cần phải được tính toán và ghi nhận
Sau khi tất cả các điều chỉnh đã được thực hiện, kế toán được trình bày số dư tài khoản điều chỉnh trong các hình thức của báo cáo tài chính.

Sau khi báo cáo tài chính của mỗi năm đã được hoàn thành, mục đóng cửa là cần thiết. Mục đích của mục đóng cửa là để có được sự cân bằng trong tất cả các tài khoản báo cáo thu nhập (doanh thu, chi phí) được không trước khi bắt đầu niên độ kế toán mới. Giá trị thuần của các số dư tài khoản báo cáo thu nhập cuối cùng sẽ được chuyển vào tài khoản vốn của chủ sở hữu hoặc để giữ lại tài khoản thu nhập của các cổ đông.

Tại sao bạn nên học kế toán ? Kế toán giúp ích cho bạn trong tương lại.

Sổ sách kế toán Hôm nay

Tốc độ điện tử của máy tính và các phần mềm kế toán cho sự xuất hiện rất nhiều các nhiệm vụ kế toán và kế toán đã được loại bỏ hoặc đang xảy ra cùng một lúc. Ví dụ, việc chuẩn bị một hoá đơn bán hàng sẽ tự động cập nhật các tài khoản sổ cái chung có liên quan (bán hàng, các khoản phải thu, hàng tồn kho, giá vốn hàng bán), cập nhật thông tin chi tiết của khách hàng, và lưu trữ các thông tin cho các báo cáo tài chính cũng như các báo cáo khác .

Các phần mềm kế toán đã được viết ra để mọi giao dịch phải có các khoản nợ tương ứng với số tín dụng. Độ chính xác điện tử cũng giúp loại bỏ các lỗi đã xảy ra khi số tiền này bị thủ bằng văn bản, viết lại và tính toán. Kết quả là, các khoản nợ sẽ luôn cân bằng với các khoản tín dụng và số dư thử nghiệm sẽ luôn luôn được cân bằng. Không còn giờ sẽ được chi tiêu tìm kiếm các lỗi xảy ra trong một hệ thống dẫn.

LƯU Ý: Trong khi các phần mềm kế toán là rất nhanh và chính xác trong việc xử lý các thông tin được nhập vào, các phần mềm không thể phát hiện xem một số giao dịch đã được bỏ qua, đã được nhập hai lần, hoặc nếu tài khoản không chính xác đã được sử dụng. Giao dịch gian lận và các khoản cũng có thể được nhập nếu một công ty không có kiểm soát nội bộ.
Sau khi các hoá đơn bán hàng, hóa đơn bán hàng, biên chế và các giao dịch khác đã được xử lý cho từng kỳ kế toán, một số mục điều chỉnh vẫn cần. Các mục điều chỉnh sẽ bao gồm:

doanh thu và tài sản đó đã kiếm được, nhưng chưa đi vào các phần mềm
chi phí và các khoản nợ đó đã phát sinh, nhưng chưa đi vào các phần mềm
Trả trước mà không còn trả trước
ghi nhận chi phí khấu hao, chi phí các khoản nợ xấu, vv
Các mục điều chỉnh sẽ cần một người để xác định các số liệu và các tài khoản. Nếu không có mục điều chỉnh phần mềm kế toán sẽ được sản xuất báo cáo tài chính không đầy đủ, không chính xác, và có lẽ gây hiểu nhầm.

Sau khi báo cáo tài chính cho năm được phát hành, phần mềm sẽ chuyển số dư từ các tài khoản báo cáo thu nhập vào tài khoản vốn chủ sở hữu duy nhất của hay để giữ lại tài khoản thu nhập của các cổ đông. Điều này cho phép các tài khoản báo cáo thu nhập của năm sau để bắt đầu với số không cân bằng. (Các tài khoản ngoại bảng cân đối không được đóng như số dư của chúng được chuyển sang năm kế toán tiếp theo.)

>> Tham khảo thêm: Nợ phải trả là gì


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]