Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Thế nào là nguyên tắc chi phí trong kế toán ?
2016/01/19 Bình luận : Lượt xem: 13816
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Thế nào là nguyên tắc chi phí trong kế toán ? Nguyên tắc chi phí là gì ? có mấy nguyên tắc cơ bản trong kế toán doanh nghiệp.

Thế nào là nguyên tắc chi phí trong kế toán ?

Các nguyên tắc chi phí đòi hỏi một bước đầu ghi lại một tài sản, trách nhiệm, hoặc đầu tư vốn cổ phần theo giá mua ban đầu của nó. Các nguyên tắc được sử dụng rộng rãi để ghi lại các giao dịch, một phần vì nó là dễ nhất để sử dụng giá mua ban đầu là bằng chứng khách quan và có kiểm chứng giá trị.


Một biến thể của khái niệm này là để cho phép các chi phí được ghi nhận của một tài sản là thấp hơn so với chi phí ban đầu của nó, nếu giá trị thị trường của tài sản thấp hơn so với giá gốc. Tuy nhiên, sự thay đổi này không cho phép đảo ngược - định giá lại tài sản trở lên. Như vậy, này thấp hơn giữa giá thị trường hoặc khái niệm này là một cái nhìn crushingly bảo thủ của các nguyên tắc chi phí.

Vấn đề rõ ràng với các nguyên tắc chi phí là chi phí lịch sử của một tài sản, trách nhiệm, hoặc đầu tư vốn cổ phần là chỉ đơn giản là những gì nó đã có giá trị kể từ ngày mua lại; nó có thể đã thay đổi đáng kể kể từ thời điểm đó. Trong thực tế, nếu một công ty đã bán tài sản của mình, giá bán có thể chịu ít quan hệ với số tiền ghi trên bảng cân đối của nó. Như vậy, sản lượng nguyên tắc chi phí kết quả có thể không còn phù hợp, và như vậy tất cả các nguyên tắc kế toán, nó đã được một cách nghiêm túc nhất trong câu hỏi. Đây là một vấn đề đặc biệt cho người sử dụng của bảng cân đối của công ty, nơi mà nhiều mặt hàng được ghi nhận theo nguyên tắc chi phí; kết quả là, các thông tin trong báo cáo này có thể không phản ánh chính xác tình hình tài chính thực tế của một doanh nghiệp.

Các nguyên tắc chi phí là không áp dụng đối với các khoản đầu tư tài chính, kế toán, nơi được yêu cầu phải điều chỉnh số ghi nhận các khoản đầu tư giá trị hợp lý vào cuối mỗi kỳ báo cáo.

Sử dụng các nguyên tắc chi phí cho tài sản và các khoản nợ ngắn hạn là chính đáng nhất, kể từ khi một thực thể sẽ không có sở hữu đủ lâu họ cho các giá trị của họ để thay đổi rõ rệt trước khi thanh lý hoặc giải quyết của họ.

Các nguyên tắc chi phí ít hơn đối với tài sản và nợ dài hạn. Mặc dù khấu hao, khấu hao, chi phí và giảm giá được sử dụng để đưa các mặt hàng này vào sắp xếp gần đúng với giá trị hợp lý của họ qua thời gian, nguyên tắc chi phí lại rất ít chỗ để đánh giá lại các mặt hàng này tăng lên. Nếu một bảng cân đối là rất nhiều trọng đối với tài sản dài hạn, như là trường hợp của một ngành công nghiệp thâm dụng vốn, có một nguy cơ lớn hơn là vì bảng cân đối sẽ không phản ánh đúng giá trị thực tế của tài sản được ghi trên đó.

Các nguyên tắc chi phí ngụ ý rằng bạn không nên đánh giá lại tài sản, thậm chí nếu giá trị của nó đã rõ ràng được đánh giá cao qua thời gian. Đây không phải là hoàn toàn các trường hợp dưới chung được chấp nhận nguyên tắc kế toán, cho phép một số điều chỉnh giá trị hợp lý. Các nguyên tắc chi phí thậm chí còn áp dụng ít theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế, trong đó không chỉ cho phép đánh giá lại giá trị hợp lý, nhưng cũng cho phép bạn để đảo ngược một phí tổn nếu một tài sản sau đó đánh giá cao về giá trị.

Điều khoản tương tự

Các nguyên tắc chi phí cũng được biết đến như là nguyên tắc giá gốc.

Tham khảo : Các thước đo tiền tệ 2016

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]