2015/04/24 Bình luận : Lượt xem: 13686
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Link tải và download mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp của QĐ15 & QĐ48

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiển tệ phương pháp trực tiếp QĐ15

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI mang tới cho các bạn kế toán mẫu sổ báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp năm 2015.

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI Mẫu số B 03-DN
Đường Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3 - TPHCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
Tel: 0982 686 028
 
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp Năm 2015)
 
      Đơn vị tính : VND
         
Chỉ tiêu
số
Thuyết
minh
Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh        
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01                             -                             -  
   - Doanh thu                               -    
   - Chênh lệch khoản phải thu                               -    
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02                             -                             -  
   - Giá vốn hàng bán                               -    
   - Trừ chênh lệch trong hàng tồn kho                               -    
   - Trừ chênh lệch khoản phải trả cho người bán                               -    
3. Tiền chi trả cho người lao động 03                             -                             -  
4. Tiền chi trả lãi vay 04                             -                             -  
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05                             -                             -  
   - Chi trả thuế                               -    
   - Chênh lệch trong khoản thuế trả trước                               -    
   - Chênh lệch trong khoản thuế phải trả                               -    
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06                             -                             -  
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07                             -                             -  
 - Chi phí kinh doanh  ( 641 + 642 )                               -    
  - Chênh lệch khoản chi phí ứng trước                               -    
  - Chênh lệch khoản chi phí phải trả                               -    
  - Chi phí Khấu hao                               -    
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20                            -                            -  
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư        
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21                             -                             -  
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22                             -                             -  
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23                             -                             -  
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24                             -                             -  
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25                             -                             -  
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26      
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27      
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30                            -                            -  
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính        
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhập vốn góp của chủ sở hữu 31                             -                             -  
2. Tiền chi trả vốn góp của các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32                             -                             -  
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33                             -                             -  
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34                             -                             -  
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35                             -                             -  
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36                             -                             -  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40                            -                            -  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) 50                             -                             -  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60                             -                             -  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61      
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) 70 VII.34                           -                             -  
         
      Lập, ngày 24 tháng 04 năm 2015
Người lập biểu                                            Kế toán trưởng     Giám đốc
  (Ký, họ tên)                                                     (Ký, họ tên)     (Ký, họ tên, đóng dấu)
         
         

Bạn xem thêm : mẫu bảng cân đối kế toán 2015 

Link download về :  Mẫu báo cáo lưu chuyển tiển tệ


Cùng bình luận !


 

Giới thiệu chung Các khoá học kế toán Các gói dịch vụ kế toán Thông tin liên hệ
CÔNG TY kế toán hà nội thành lập năm 2005  chuyên dạy học kế toán thực tế với 10 năm kinh nghiệm và 30 cơ sở trên toàn quốc. Liên tục dành được giải thưởng thương hiệu uy tín do người tiêu dùng bình chọn.

 Khóa học kế toán tổng hợp
 Khoá học kế toán thực hành
 Khoá học kế toán thuế
 Khoá học kế toán trên excel

 Khoá học kế toán máy misa

 

htkk moi nhat

Làm báo cáo tài chính
 Kế toán thuế trọn gói
 Làm kế toán nội bộ
 Kế toán thuế

Trụ sở chính: Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
 Hotline : 0982 686 028
 Email : Vanhai688@gmail.com

Website : http://dichvuketoanhn.net/