2015/04/22 Bình luận : Lượt xem: 8461
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Excel mới nhất Mẫu số B 02 – DN Ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh QĐ15

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày  20/03/2006 của Bộ trưởng BTC. 

Để tìm đầy đủ hơn các mẫu sổ sách kế toán theo QĐ15  bạn truy cập thường xuyên hơn website : http://dichvuketoanhn.net/ để được cập nhật update bạn nhé.

 

  Mẫu số B 02-DN
  Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC
 
             
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2011
          Đơn vị tính : VND
             
CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25                           -                             -  
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02                             -                             -  
3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV (10=01-02) 10                             -                             -  
4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27                           -                             -  
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20=10-11) 20                             -                             -  
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26                           -                             -  
7. Chi phí tài chính 22 VI.28                           -                             -  
  - Trong đó : Chi phí lãi vay 23                           -                            -  
8. Chi phí bán hàng 24                             -                             -  
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25                             -                             -  
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
      {30=20+(21-22)-(24-25)}
30                             -                             -  
11. Thu nhập khác 31                             -                             -  
12. Chi phí khác 32                             -                             -  
13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40                             -                             -  
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50                             -                             -  
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30                           -    
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30                           -    
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
     (60=50-51-52)
60                             -                             -  
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70                             -    
             
      Lập, ngày 22 tháng 04 năm 2015
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
             
             
             
             
             
             
Trần Thị C  Hồ Văn B Nguyễn Văn A
             

>> bảng phân bổ chi phí hàng nhập kho

 

Link tải về tại đây :   Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh QĐ15 

 


Cùng bình luận !


 

Giới thiệu chung Các khoá học kế toán Các gói dịch vụ kế toán Thông tin liên hệ
CÔNG TY kế toán hà nội thành lập năm 2005  chuyên dạy học kế toán thực tế với 10 năm kinh nghiệm và 30 cơ sở trên toàn quốc. Liên tục dành được giải thưởng thương hiệu uy tín do người tiêu dùng bình chọn.

 Khóa học kế toán tổng hợp
 Khoá học kế toán thực hành
 Khoá học kế toán thuế
 Khoá học kế toán trên excel

 Khoá học kế toán máy misa

 

htkk moi nhat

Làm báo cáo tài chính
 Kế toán thuế trọn gói
 Làm kế toán nội bộ
 Kế toán thuế

Trụ sở chính: Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
 Hotline : 0982 686 028
 Email : Vanhai688@gmail.com

Website : http://dichvuketoanhn.net/