Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Mẫu bảng cân đối kế toán QĐ15 - 2015
2015/04/22 Bình luận : Lượt xem: 12150
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Hệ thống tài khoản kế toán và Bảng cân đối kế toán QĐ15 sửa đổi theo thông tư 244/BTC ngày 31/12/2009. ... để khái quát toàn bộ tài sản và nguồn hình thành tài sản đó tại một thời điểm nhất định.

Mẫu bảng cân đối kế toán QĐ15 - 2015

Mẫu số B 01-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

DICHVUKETOANHN.NET mang tới cho bạn mẫu bảng cân đối kế toán ban hành theo QĐ15 mới nhất - 2015. Giúp bạn có cái nhìn khách quan nhất về hệ thống sổ sách kế toán QĐ15.

Dưới đây là bảng cân đối kế toán bạn tham khảo :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007)
                Đơn vị tính : VND
                   
TÀI SẢN 
số
Thuyết
minh
Số cuối năm Số đầu năm
1 2 3 4 5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100                               -                              -  
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110                               -                              -  
1. Tiền 111 V.01                             -                              -  
2. Các khoản tương đương tiền 112 V.02                             -                              -  
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120                               -                              -  
1. Đầu tư ngắn hạn 121                               -                              -  
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129                               -                              -  
III. Các khoản phải thu  130                               -                              -  
1. Phải thu của khách hàng 131                               -                              -  
2. Trả trước cho người bán 132                               -                              -  
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133                               -                              -  
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134                               -                              -  
5. Các khoản phải thu khác 138 V.03                             -                              -  
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139                               -                              -  
IV. Hàng tồn kho 140                               -                              -  
1. Hàng tồn kho 141 V.04                             -                              -  
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149                               -                              -  
V. Tài sản ngắn hạn khác 150                               -                              -  
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151                               -                              -  
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152                               -                              -  
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05                             -                              -  
4. Tài sản ngắn hạn khác 158                               -                              -  
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200                               -                              -  
I. Các khoản phải thu dài hạn 210                               -                              -  
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211                               -                              -  
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212                               -                              -  
3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 V.06                             -                              -  
4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07                             -                              -  
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219                               -                              -  
II. Tài sản cố định 220                               -                              -  
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08                             -                              -  
    - Nguyên giá 222                               -                              -  
    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223                               -                              -  
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09                             -                              -  
    - Nguyên giá 225                               -                              -  
    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226                               -                              -  
3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10                             -                              -  
    - Nguyên giá 228                               -                              -  
    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229                               -                              -  
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11                             -                              -  
III. Bất động sản sản đầu tư 240 V.12                             -                              -  
    - Nguyên giá 241                               -                              -  
    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242                               -                              -  
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250                               -                              -  
1. Đầu tư vào công ty con 251                               -                              -  
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252                               -                              -  
3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13                             -                              -  
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259                               -                              -  
V. Tài sản dài hạn khác 260                               -                              -  
1. Chí phí trả trước dài hạn 261 V.14                             -                              -  
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại  262 V.21                             -                              -  
3. Tài sản dài hạn khác 268                               -                              -  
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270                               -                              -  
                   
NGUỒN VỐN     Số cuối năm Số đầu năm
1 2 3 4 5
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) 300                               -                              -  
I. Nợ ngắn hạn 310                               -                              -  
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15                             -                              -  
2. Phải trả người bán 312                               -                              -  
3. Người mua trả tiền trước 313                               -                              -  
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16                             -                              -  
5. Phải trả người lao động 315                               -                              -  
6. Chi phí phải trả 316 V.17                             -                              -  
7. Phải trả nội bộ 317                               -                              -  
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318                               -                              -  
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18                             -                              -  
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320                               -                              -  
II. Nợ dài hạn 330                               -                              -  
1. Phải trả dài hạn người bán 331                               -                              -  
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19                             -                              -  
3. Phải trả dài hạn khác 333                               -                              -  
4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20                             -                              -  
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21                             -                              -  
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336                               -                              -  
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337                               -                              -  
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420) 400                               -                              -  
I. Vốn chủ sở hữu 410 V.22                             -                              -  
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411                               -                              -  
2. Thặng dư vốn cổ phần 412                               -                              -  
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413                               -                              -  
4. Cổ phiếu quỹ (*) 414                               -                              -  
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415                               -                              -  
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416                               -                              -  
7. Quỹ đầu tư phát triển 417                               -                              -  
8. Quỹ dự phòng tài chính 418                               -                              -  
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419                               -                              -  
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420                               -                              -  
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421                               -                              -  
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 420                               -                              -  
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi  421                               -                              -  
2. Nguồn kinh phí 422 V.23                             -                              -  
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 423                               -                              -  
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400) 430                               -                              -  
                   
CÁC CHỈ TIÊU NGOẢI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
                   
Chỉ tiêu Thuyết minh  Số cuối năm   Số đầu năm 
1. Tài sản thuê ngoài 24    
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công      
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược      
4. Nợ khó đòi đã xử lý      
5. Ngoại tệ các loại      
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án      
                   
            Lập, ngày 22 tháng 04 năm 2015
Người lập biểu   Kế toán trưởng   Giám đốc
(Ký, họ tên)   (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên, đóng dấu)
                   

>>  Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

>> >> bài tập định khoản kế toán

Bạn tải về tại đây : bảng cân đối kế toán QĐ15 


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]