2015/07/17 Bình luận : Lượt xem: 2857
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Thông tư 200 mới nhất hiện nay được Hướng dẫn hạch toán tài khoản 217 - Tài sản hạ tầng đường bộ hướng dẫn các hạch toán của doanh nghiệp

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 217 - Tài sản hạ tầng đường bộ

Tài khoản 217 là loại Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ TSHTĐB mà đơn vị được giao quản lý và hạch toán theo nguyên giá.

Tài khoản 217- Tài sản hạ tầng đường bộ có 7 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 2171- Đường và các công trình phụ trợ gắn liền với đường.

- Tài khoản 21711- Đường cao tốc.

- Tài khoản 21712- Đường quốc lộ.

- Tài khoản 21713- Đường tỉnh.

- Tài khoản 21714- Đường huyện.

- Tài khoản 21715- Đường xã.

- Tài khoản 21716- Đường đô thị.

- Tài khoản 2172- cầu đường bộ dài từ 25m trở lên.

- Tài khoản 21721- Cầu có chiều dài nhịp <= 15m.

 - Tài khoản 2173- Hầm đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với hầm đường bộ.

- Tài khoản 2174- Các trạm.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 217- Tài sản hạ tầng đường bộ

Bên Nợ Tài khoản 217 Bên Có Tài khoản 217

- Nguyên giá của TSHTĐB tăng do được giao quản lý, do nhận điều chuyển;

- Điều chỉnh tăng nguyên giá của TSHTĐB do nâng cấp, mở rộng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Các trường hợp khác làm tăng nguyên giá của TSHTĐB (Ví dụ: Đánh giá lại TSHTĐB theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền).

Số dư Tài khoản 217 bên Nợ: Số dư phản ánh nguyên giá TSHTĐB hiện có mà đơn vị được giao quản lý và hạch toán.

- Nguyên giá của TSHTĐB giảm do điều chuyển cho đơn

vị khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do

hư hỏng, xuống cấp;

- Nguyên giá của TSHTĐB giảm do tháo dỡ bớt một số bộ phận, thu hẹp dự án hoặc các nguyên nhân khác.

- Các trường hợp khác làm giảm nguyên giá của TSHTĐB

(Bị hư hỏng nghiêm trọng do thiên tai, địch họa, sự cố bất khả

kháng hoặc những tác động đột xuất khác phải hạch toán giảm nguyên giá theo quy định của pháp luật; Đánh giá lại TSHTĐB theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền).


Một số nghiệp vụ phát sinh liên quan đến TK 217:

- TSHTĐB tăng do nhận điều chuyển từ đơn vị khác, căn cứ báo cáo kê khai bổ sung TSHTĐB, ghi:

Nợ TK 217- TSHTĐB (Nguyên giá)

Có TK 218- Hao mòn TSHTĐB (Giá trị hao mòn lũy kế) (nếu có)

Có TK 467- Nguồn kinh phí đã hình thành TSHTĐB (Giá trị còn lại).

- Trường hợp tăng TSHTĐB nhận bàn giao từ chủ đầu tư là đơn vị thực hiện nâng cấp, cải tạo, mở rộng dự án, đơn vị nhận bàn giao TSHTĐB ghi:

Nợ TK 217 - TSHTĐB (Theo chi phí nâng cấp, mở rộng)

Có TK 467 - Nguồn kinh phí hình thành TSHTĐB.

- Trường hợp đơn vị quản lý TSHTĐB bàn giao TSHTĐB cho các nhà đầu tư trong thời gian thực hiện hợp đồng dự án, căn cứ vào quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép đơn vị ghi giảm TSHTĐB, ghi:

Nợ TK 467- Nguồn kinh phí đã hình thành TSHTĐB (Giá trị còn lại)

Nợ TK 218- Hao mòn TSHTĐB (Giá trị hao mòn lũy kế)

Có TK 217- TSHTĐB (Nguyên giá).

- Căn cứ Giấy nộp tiền đã được KBNN xác nhận, kế toán ghi:

Nợ TK 719- Thu ngân sách xã chưa qua Kho bạc Có TK 714 - Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc.

Đồng thời ghi:

Nợ TK 814- Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc

Có TK 819- Chi ngân sách xã chưa qua Kho bạc.

- Khi nộp số tiền thu bồi thường vào NSNN tại KBNN, căn cứ phiếu chi, lập giấy nộp tiền mặt vào ngân sách, ghi:

Nợ 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 111- Tiền mặt

Căn cứ Giấy nộp tiền đã được KBNN xác nhận, ghi:

Nợ TK 719- Thu ngân sách xã chưa qua Kho bạc

Có TK 714- Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc.

- - Nếu khi kiểm kê phát hiện TSHTĐB thừa do chưa ghi sổ kế toán, kế toán căn cứ vào phiếu kiểm kê và hồ sơ TSHTĐB để ghi tăng TSHTĐB, đồng thời xác định giá trị hao mòn thực tế, ghi:

Nợ TK 217- TSHTĐB (Nguyên giá theo kiểm kê)

Có TK 218- Hao mòn TSHTĐB (Giá trị hao mòn)

Có TK 467- Nguồn kinh phí đã hình thành TSHTĐB (Giá trị còn lại theo kiểm kê).


Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !