Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Hướng dẫn hạch toán định khoản tài khoản đầu tư vào công ty con 221
2015/06/17 Bình luận : Lượt xem: 9408
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Hạch toán chi tiết tài khoản 221 đầu tư vào công ty con của doanh nghiệp. Với các bài tập ví dụ điển hình giúp bạn có cái nhìn tổng thể hơn.

Hướng dẫn hạch toán định khoản tài khoản đầu tư vào công ty con 221 

Tài khoản 221 là gì ? Tài khoản 221 là loại Tài khoản dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm khoản đầu tư vốn trực tiếp vào công ty con. Công ty con là doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một doanh nghiệp khác (gọi là công ty mẹ).

Kết cấu tài khoản 221:

ket-cau-tai-khoan-221

 Bên Nợ: Bên Có:

Giá trị thực tế các khoản đầu tư vào công ty con tăng.

Số dư bên Nợ:

Giá trị thực tế các khoản đầu tư vào công ty con hiện có của công ty mẹ.

Giá trị thực tế các khoản đầu tư vào công ty con giảm.

>> Nguyên tắc xác định giá NVL nhập kho

Hạch toán kế toán một số nghiệp vụ liên quan đến tài khoản 221:

- Khi công ty mẹ mua cổ phiếu hoặc đầu tư vào công ty con bằng tiền ghi:

Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con

     Có các TK 111, 112, 341,. . .

Đồng thời mở sổ chi tiết để theo dõi từng loại cổ phiếu theo mệnh giá (Nếu đầu tư vào công ty con bằng mua cổ phiếu của công ty con).


VD: Chuyển khoản 1.500.000.000đ mua cổ phiếu của công ty CP X, số cổ phiếu này có mệnh giá 300.000.000đ, chi phí mua đã chi tiền mặt 3.000.000đ (tỷ lệ quyền biểu quyết tương đương với tỷ lệ góp vốn 60%).

 Nợ TK 221:                  1.503.000.000

       Có TK 112: 1.500.000.000

      Có TK 111:            3.000.000

- Trường hợp chuyển các khoản đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con

     Có TK 222 - Vốn góp liên doanh

     Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết

     Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác

     Có TK 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

     Có các TK 111, 112 (Số phải đầu tư bổ sung bằng tiền).

VD: Nhận thông báo chia cổ tức của công ty CP P là 50.000.000đ. Theo thỏa thuận, công ty A đã chuyển toàn bộ số cổ tức này để góp vốn thêm (cho biết tỷ lệ quyền biểu quyết tương đương với tỷ lệ góp vốn thay đổi từ 52% lên 55%).

 Nợ TK 221:                        50.000.000

          Có TK 515:         50.000.000


- Trường hợp bị lỗ, ghi:

Nợ các TK 111, 112,. . . (Số tiền nhận về)

Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Số lỗ)

     Có TK 221 - Đầu tư vào công ty con


Nhượng lại một số cổ phiếu của công ty cổ phần M cho người bán B (để trừ nợ tiền hàng) với giá bán 138.000.000đ, biết giá gốc số cổ phiếu này là 140.000.000đ, giá gốc số cổ phiếu còn lại sau khi chuyển nhượng là 360.000.000đ (với tỷ lệ quyền biểu quyết giảm từ 25% xuống 18%).

 Nợ TK 331:                      138.000.000

Nợ TK 635:                           2.000.000

      Có TK 223:      140.000.000

 

Nợ TK 228:                      360.000.000

     Có TK 223:      360.000.000


- Khi thu hồi, thanh lý, nhượng bán các khoản vốn đầu tư ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,. . .

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Đối với các khoản lỗ đầu tư không thể thu hồi)

     Có TK 221 - Đầu tư vào công ty con.

>> Hướng dẫn làm kế toán bằng excel 

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]