Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Danh sách tài khoản kế toán phải thu khác cần lưu ý
2016/01/11 Bình luận : Lượt xem: 12999
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Liệt kê Danh sách tài khoản kế toán phải thu khác cần lưu ý hướng dẫn các định khoản hạch toán kế toán cho doanh nghiệp bạn.

Danh sách tài khoản kế toán phải thu khác cần lưu ý

 

Kế toán phải thu của doanh nghiệp gồm nhiều mục bạn cần lưu ý: Nợ 211, nợ 111, 152...nhiều khoản khó đòi. Khi bạn hạch toán định khoản làm báo cáo tài chính bạn cần lưu ý đến các danh sách tài khoản kế toán phải thu khác như sau:

KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC

Diễn giải

TK NỢ

TK CÓ

Tài sản cố định dùng hoạt động sản xuất kinh doanh phát hiện thiếu chưa rõ nguyên nhân

138

211 ( Nợ 214)

Tiền mặt tồn quỹ,vật tư, hàng hóa phát hiện thiếu khi kiểm kê

111,152,153,155,156

Cho mượn tài sản ( tạm thời)

152,153,155,156

Các khoản chi hộ bên thứ 3

111,112,..

Bên nhận ủy thác chi hộ cho bên giao ủy thác( Bên giao chưa ứng tiền)

111,112,..

Định kỳ xác định Lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức lợi nhuận được chia

515

Phát sinh chi phí cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

111,112,331

Các khoản chi cho hoạt động sự nghiệp, dự án, chi đầu tư XDCB.. Nhưng không được cấp thẩm quyền phê duyệt phải thu hồi

161,241,641,642

Đánh giá khoản mục ngoại tệ cuối năm ( tỷ giá tăng)

413

Căn cứ vào quyết định xử lý đối với tài sản thiếu

111,138,334,632,811

138

Khi được doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu thanh toán bù trừ với khoản chi hộ

338

Thu được tiền của các khoản nợ phải thu khác

111.112

Khi có quyết định xử lý nợ phải thu khác không có khả năng thu hồi

111,112,334,229,642

Khi bán các khoản nợ phải thu khác cho công ty mua bán nợ

111,112,229,..

Kết thúc quá trình cổ phần hóa, Qtoán khoản chi về CP khoán

3385

Đánh giá khoản mục ngoại tệ cuối năm ( tỷ giá giảm)

413

 

>> Danh sách tài khoản phải thu nội bộ 


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]