Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Chuẩn kích thước đơn vị thành Gigabyte
2018/01/20 Bình luận : Lượt xem: 2543
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Để bình thường hóa các đơn vị thành Gigabyte (hoặc megabyte, kilobytes, vv), bạn có thể sử dụng một công thức thông minh dựa trên các chức năng MATCH, LEFT, và RIGHT.

Chuẩn kích thước đơn vị thành Gigabyte

Công thức chung 
= LEFT ( A1 , LEN ( A1 ) - 2 ) / 10 ^ (( MATCH ( RIGHT ( A1 , 2 ), { "PB" , "TB" , "GB" , "MB" , "KB" } , 0 ) - 3 ) * 3 )
Giải trình 
Để bình thường hóa các đơn vị thành Gigabyte (hoặc megabyte, kilobytes, vv), bạn có thể sử dụng một công thức thông minh dựa trên các chức năng MATCH, LEFT, và RIGHT.

biên bản bàn giao xe oto cho thuê

mẫu đơn xin tạm hoãn công việc

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong C5 là:

= LEFT ( B5 , LEN ( B5 ) - 2 ) / 10 ^ (( MATCH ( RIGHT ( B5 , 2 ), { "PB" , "TB" , "GB" , "MB" , "KB" } , 0 ) - 3 ) * 3 )
Công thức này hoạt động như thế nào
Lưu ý: công thức này giả định rằng các đơn vị là 2 ký tự cuối cùng của chuỗi chứa cả một số và một đơn vị đo lường.

Công thức thanh lịch này cho thấy những gì có thể được thực hiện với chức năng tích hợp trong Excel và một chút thông minh. Nó hoạt động vì các đơn vị kỹ thuật số có mối quan hệ "sức mạnh 10".

Ở cốt lõi, công thức này tách rời phần số của kích thước khỏi đơn vị, sau đó chia số bằng ước số thích hợp để bình thường thành Gigabyte. Các ước được tính như là một sức mạnh của 10, vì vậy công thức giảm xuống này:

= số điện / 10 ^ công suất
Để lấy số, công thức sẽ chiết xuất tất cả các ký tự từ trái lên nhưng không bao gồm các đơn vị:

LEFT ( B5 , LEN ( B5 ) - 2 )
Để có được "sức mạnh", công thức phù hợp trên đơn vị trong một mảng cứng mã hoá liên tục:

MATCH ( QUYỀN ( B5 , 2 ), { "PB" , "TB" , "GB" , "MB" , "KB" } , 0 )
Trả về vị trí của đơn vị trong hằng mảng. Ví dụ, đối với công thức trong C5, đơn vị là "KB", do đó vị trí là 5. Kết quả này được điều chỉnh bằng cách trừ 3, sau đó nhân kết quả bằng 3, cho năng lượng 6 như là năng lượng, được sử dụng như số mũ để tính kết quả chính xác trong gigabyte:

= 900 / 10 ^ 6 
= 900 / 1000000 
= 0,0009


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]